Adatvédelmi tájékoztató

2018. május 25. - Letöltés

WDHA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenysége a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A WDHA Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő a weboldalai működtetése során a weboldalakra látogatók, illetve szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinek adatait kezeli.


1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: WDHA Kft.

Székhelye: 2170 Aszód, Bethlen Gábor utca 24.

Adószám: 14632028-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-180128

E-mail cím: info@wdha.hu

Telefonszám: +36-70-6348663

Weboldal: https://wdha.hu


2. Adatvédelmi kérelmek

Személyes adatokkal kapcsolatos felvilágosítás, illetve azokkal kapcsolatos kérés vagy kérdés postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan az alábbi e-mail címekre küldhető: info@wdha.hu.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmekre késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül válaszol a kérelemben megadott címre.


3. Az adatkezelési célja

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 • az Adatkezelő weboldalai használatának elemzése
 • számla kiállításához szükséges adatok
 • kapcsolattartáshoz szükséges adatok
 • a szolgáltatások nyújtásához illetve az adatbiztonság fenntartásához feltétlenül szükséges adatok (például: szerver naplófájlok)


4. Az adatkezelés jogalapja

 • Számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása.
  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • Ügyfelekkel való Kapcsolattartás
  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
  A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja: érdekmérlegelés. Az Adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • Szerződéses partnerek adatainak kezelése.
  Jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Személyes adatokat is tartalmazható szerver naplófájlok
  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.


5. Az adatkezelés időtartama

 • Számlák és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje jogi kötelezettség miatt legalább 8 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 • Szerver naplófájlok megőrzési ideje: a szerver naplófájlok 7 nap után jelszóval védett formában kerülnek archiválásra. Az archivált naplófájlok megőrzési ideje: 6 hónap.

 

6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Deninet Kft. (1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b., cégjegyzékszám: 01-09-730805, adószám: 13350910‑2‑43)
 • OVH Hosting Ltd. (Unit 12, The Courtyard Building, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18.; Registration number: 468585.)
 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739‑2‑41)

 

7. Személyes adatokkal kapcsolatos jogok

Hozzáféréshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje amennyiben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Elfeledtetéshez való jog: Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az Adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor.

8. Jogorvoslat

A személyes adatokkal kezelésével kapcsolatos panaszok előterjeszthetők elektronikus úton az Adatkezelő központi email címére (info@wdha.hu) küldött üzenetben, illetve írásban az Adatkezelő székhelyének címére küldött levélben.

Az adatkezelő a panaszt kivizsgálja, és 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről.

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be az adataival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy az Érintett az adatvédelmi felügyeleti hatóság eljárását kezdeményezheti.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.